XXIX. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI PIĘKNEJ  „Color Art”

Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji, prezentowane są na wystawach krajowych i zagranicznych oraz przeznaczane na cele charytatywne.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz młodzież. Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół.

 

I ORGANIZATOR

 Goleniowski Dom Kultury,

  1. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

tel. 91/ 418 26 88

www.gdk.goleniow.pl

 

II PATRONAT HONOROWY

Polski Komitet Do Spraw UNESCO w Warszawie

IV TEMATYKA: 

Temat XXIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej „Color Art‘‘ realizowanego w roku 2019 roku brzmi: „WE WNĘTRZU MORZA”.

V KATEGORIE WIEKOWE

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac w następujących w grupach wiekowych:

Kategoria malarstwo

I grupa – 6 – 8 lat

II grupa – 9 – 12 lat

III grupa – 13 – 16 lat

 

Kategoria grafika (wyłącznie linoryt i monotypia)

I grupa – 6 – 8 lat

II grupa – 9 – 12 lat

III grupa – 13 – 16 lat

 

PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO

 

Kategoria malarstwo i grafika  (wyłącznie linoryt i monotypia)

I grupa – 6 – 8 lat

II grupa – 9 – 12 lat

III grupa – 13 – 16 lat

 

VI HARMONOGRAM

Nadsyłanie prac do siedziby Organizatora: dn. 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do GDK).

Ocena prac nadesłanych na konkurs  odbędzie się dn. 13 kwietnia 2019 r.

Publikacja protokołu z posiedzenia komisji konkursowej na stronie Goleniowskiego Domu Kultury: www.gdk.goleniow.pl – do dn. 16 kwietnia 2019 r.

Telefoniczne powiadomienie Laureatów o wynikach konkursu: do dn. 19 kwietnia 2019 r.

Potwierdzenia udziału w warsztatach  należy dokonać telefonicznie do dn. 30 kwietnia 2019 r.

Finał Festiwalu: 28 maja – 1 czerwca 2019 r.

Uwaga! Koszty przyjazdu na festiwal pokrywa instytucja delegująca lub osoba prywatna zainteresowana udziałem w finale festiwalu. Organizatorzy zapewniają laureatowi i  jednemu opiekunowi dojazd z Goleniowa do Międzywodzia oraz powrót do Goleniowa, zakwaterowanie i posiłki.

VII NADSYŁANIE PRAC

Wymiary prac w granicach formatów:

Malarstwo – od A3 do A1,

Grafika – A4 do A2.

W kategorii: Grafika dopuszczamy prace wykonane w technikach: linoryt i monotypia.

Każdy Uczestnik konkursu może przesłać do trzech prac.

Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

 

Prace należy nadsyłać na adres Goleniowskiego Domu Kultury do dnia 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do GDK)

 

Goleniowski Dom Kultury

  1. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

POLSKA

 

Prosimy dołączyć dopisek na kopercie : XXIX FESTIWAL COLOR ART

 

Prace należy nadsyłać w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu (nie zrolowane).

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę, a do pracy dołączyć kartę zgłoszenia wraz                    z podpisanym przez opiekuna prawnego oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

Karta zgłoszenia do pobrania na www.gdk.goleniow.pl ( w zakładce POBIERALNIA )

Przy większej ilości prac nadsyłanych z jednej instytucji, prosimy o przesyłanie ich w odrębnie pakowanych pakietach: malarstwo, grafika wraz z podziałami na kategorie wiekowe.

Prace należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone.

Prace zwinięte w rulon nie będą oceniane przez jury.

Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych na powierzchniach płyt pilśniowych i plastikowych oraz metalowych.

 

VIII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

Nagrody:

 

Nagrodą w konkursie jest udział laureata i jednego opiekuna w nadmorskich warsztatach artystycznych prowadzonych przez artystę malarza Marka Haładudę w dniach 28 maja do  1 czerwca 2019 r. w Międzywodziu oraz nagroda rzeczowa.

Organizatorzy zapewniają laureatowi i  jednemu opiekunom dojazd z Goleniowa do Międzywodzia oraz powrót do Goleniowa, zakwaterowanie, posiłki. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu        z miejsca zamieszkania laureata do Goleniowa.

Potwierdzeniem udziału jest symboliczna opłata akredytacyjna za cały pobyt w wysokości 50 zł. (laureat + opiekun). Opłatę należy uiścić do 30 kwietnia 2019 r.

Numer rachunku bankowego:

Bank PKO SA I O/Goleniów 66124038391111000044134983

 

W każdej kategorii wiekowej i artystycznej jury planuje przyznać po trzy nagrody oraz wyróżnienia.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Każdemu z laureatów konkursu przyznana zostanie tylko jedna nagroda.

Nagrody nieodebrane podczas finału festiwalu w Goleniowie zostaną wysłane pocztą.

Wyróżnienia:

W każdej z kategorii komisja może przyznać do trzech wyróżnień. Formą wyróżnienia jest prezentacja pracy na wystawie oraz w katalogu festiwalowym oraz nagroda rzeczowa.

 

 

IX PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCIOWE 

Goleniowski Dom Kultury nabywa prawa do przetwarzania i wykorzystywania prac zgłoszonych na festiwal.

Prace przesłane na festiwal przechodzą na własność organizatora i nie są zwracane autorom.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności egzemplarza pracy konkursowej.

Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznieniem wizerunku w katalogu wystawy  oraz materiałach promocyjnych festiwalu.

Więcej szczegółów i karta zgłoszeniowa poniżej:

indywidualna_karta_zgloszenia 2019 do wysyłania (2)

Regulamin CA 19 do wysyłania (1)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Name
Email
Website