Stypendia

Stypendium przyznawane przez Centralę Polskiej Szkół Dokształcających w roku szkolnym 2023 /2024

https://www.centralapolskichszkol.org/stypendia-2023

Regulamin i warunki przyznawania stypendium Centrali Polskich Szkół Dokształcających

w roku 2024

Komisja Stypendialna informuje, że 25 marca 2024 rozpoczyna się proces przyjmowania podań
na Stypendium CPSD 2024. Stypendia przyznawane są jednorazowo dla absolwentów
polonijnych liceów (zrzeszonych w CPSD) przed pierwszym rokiem studiów.
Termin składania podań upływa dnia 30 kwietnia 2024.
Warunki otrzymania tegorocznego stypendium:
Napisanie eseju na jeden z poniższych tematów
1. Jakie tradycje są kultywowane w twoim domu i dlaczego warto je przekazywać następnym
pokoleniom?
2. Problemy dzisiejszej młodzieży. Co sprawia ci najwięcej kłopotów, trosk, problemów i
dlaczego?
3. “Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani
prawa do przyszłości” – to słowa, które wypowiedział wielki Polak – Marszałek Józef
Piłsudski. Jak rozumiesz je dzisiaj?
Długość pracy od 350 do 450 słów, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1.5.
Praca musi być napisana w wyznaczonym przedziale słów, w przeciwnym wypadku zostaną
odjęte punkty. Uczeń dołącza esej jako załącznik do elektronicznego podania w formacie pdf.
Eseje muszą być napisane od początku w języku polskim, samodzielnie, bez pomocy
tłumacza internetowego typu Google Translate i bez korzystania z narzędzi sztucznej
inteligencji (np. Chat GPT). Jakiekolwiek źródła dodatkowe (książki, artykuły, internet) muszą
być odpowiednio cytowane (zapożyczenia w cudzyslowiu, z podanym źródłem). Wszystkie
eseje są sprawdzane przez internetowe wykrywacze plagiatu i użycia technologii sztucznej
inteligencji.
Ukończenie liceum i zdanie matury w szkole polonijnej.
Wymagana średnia ocen na świadectwie ukończenia liceum to 4,00, a z matury 3,00.
Skan świadectw powinien być dołączony do elektronicznego podania. W przypadku
tegorocznych maturzystów świadectwa muszą być wysyłane na e-mail:
bezpośrednio po otrzymaniu ich przez ucznia.

Wypełnienie w terminie podania
Podanie uczniowie mogą pobrać ze strony CPSD lub klikając na poniższy link:
https://forms.gle/hiYoxyBZJnQA7EH39
Przed wypełnieniem podania należy przygotować:
Wymagane załączniki do podania
– Esej
– Skan świadectwa z klasy maturalnej szkoły polonijnej wraz z oceną z egzaminu
maturalnego (w przypadku tegorocznych maturzystów świadectwa muszą być dosłane w
trybie natychmiastowym po otrzymaniu ich przez ucznia na e-mail:

– Skan dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia (acceptance letter, w przypadku
studentów transcript z ostatniego semestru studiów)
– Zdjęcie ucznia (najlepiej z wydarzeń polonijnych lub polskiej szkoły, które będzie
wykorzystane w prezentacji)
Dodatkowo punktowane będą (jeżeli uczeń posiada):
– Skany dyplomów z konkursów polonijnych (maks. 5 dyplomów)
– Skany dyplomów Ambasadora RP i/lub dyplomu Prezesa CPSD
– Skany dokumentów potwierdzające zdanie przez ucznia egzaminów z języka polskiego:
LOTE(WLCE), egzaminu certyfikowanego z języka polskiego lub otrzymanie Seal of
Biliteracy/Global Seal of Biliteracy
– Wolontariat w środowisku polonijnym – formularz do wypełnienia w podaniu
Niepunktowane będą:
– Dyplomy wzorowego ucznia i dyplomy za wzorowe i bardzo dobre wyniki w nauce,
frekwencję i zachowanie
Spotkanie z Komisją Stypendialną
Wirtualne spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami na stypendia planowane są w dn.
5-7 czerwca 2024 w godzinach wieczornych. Zakwalifikowani kandydaci do rozmowy z Komisją
Stypendialną będą powiadamiani o spotkaniach przez e-mail.
Tegoroczna uroczystość rozdania stypendiów odbędzie się 13 czerwca 2024.
Serdecznie zachęcamy młodzież do składania podań i życzymy wszystkim kandydatom
powodzenia.
Z wyrazami szacunku,
Komisja Stypendialna
Kontakt w razie jakichkolwiek pytań:
Urszula Gora
Przewodnicząca KS


Richard C. Gorecki Scholarship
Deadline Approaching!
Now that I have your attention (again)…this time, I’d like to ask you to reach out to whomever in your Nest, District, family, or anyone in Falcon Land, who is entering their junior year in college (and a Member, obviously), to apply for the Richard C. Gorecki Scholarship Program.
The application may be submitted online. Complete rules and qualifications are posted at polishfalcons.org/program/scholarship/, along with the application.
The deadline to apply is Friday, March 15. If mailing in the application, it must be postmarked by March 15,
The grants are $10,000.00!

SFCU members, the 2024 Scholarship Program for Undergraduate & Graduate students is now open and accepting applications. Scan the QR code or visit https://www.psfcu.com/…/scholarships/college-students for more information and to apply!! The deadline is February 23, 2024!!

 

 


Polish Arts Club of Trenton, New Jersey

 

Scholarship Information
In keeping with the goal of encouraging young people to pursue higher education, the Polish Arts Club of Trenton, NJ has awarded over $399,000 in scholarship grants to worthy and qualified students of Polish extraction. Each year, we typically present scholarships in the value of $1,500 each, to ten students.

Requirements

1. Only high school seniors of Polish descent will be eligible.

2. Awards are based upon academic excellence, character, and financial need.

3. Application to be mailed by your guidance counselor with transcript directly to the Scholarship Committee.

4. Applications must be received no later than February 20th of your senior year of high school.

5. Applicants will be notified if they are scheduled for interviews by March 10th.

Here is a link to the Scholarship Application.   Best of luck to you!!

 

http://www.trentonpolisharts.org/scholar_info.html

 


 

Kosciuszko Foundation Tuition Scholarships support American students of Polish descent for undergraduate and graduate level studies, such as master’s and Ph.D. studies, at colleges and universities in the United States. Scholarships ranging from $1,000 to $12,000 are awarded on a competitive basis for one academic year. Funding is for full-time studies. Scholarships are for academic year Fall 2024 – Spring 2025.
All fields and majors are eligible for scholarship funding.
Deadline for application and supporting materials: March 15,2024
ELIGIBILITY
United States citizens and permanent residents (green card holders) of Polish descent who are beginning or continuing their graduate studies and who have a minimum GPA of 3.0. Scholarships are awarded for full-time studies only.Only one member per immediate family may receive a tuition scholarship during any given academic year. Applicants may re-apply, however, scholarship renewals are not guaranteed. Awards are limited to only two tuition scholarships per individual during the period of his/her studies.

 

CENTRUM POLSKO-SŁOWIAŃSKIE

Centrum Polsko-Słowiańskie (CP-S) jest społeczno-kulturalną, organizacją niedochodową, założoną w 1972 r. z siedzibą w Nowym Jorku, która służy głównie polskiej grupie etnicznej. CPS, największa polsko-amerykańska organizacja na Wschodnim Wybrzeżu, liczy około 40 tys. członków. CP-S służy polskiej i słowiańskiej społeczności, a kiedy zachodzi potrzeba, Centrum dokłada wszelkich sił do obrony praw należnych naszej grupie etnicznej. Pomysłodawcą i założycielem Centrum dla Polonii nowojorskiej był ksiądz Longin Tołczyk, który z niewielką grupą ludzi wprowadził w życie swoje idee. W 1977 r. – została założona Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa

INORMACJA Z 2023 ROKU:

Zaprasza polonijnych studentów do składania wniosków o stypendia

Do 17 listopada 2023 r. można składać wnioski o stypendia przyznawane przez CP-S. Największa polonijna organizacja społeczno-kulturalna pomaga uzdolnionej polonijnej młodzieży spełnić marzenia o wyższej edukacji. 

Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego, który finansuje CP-S.

Termin składania zgłoszeń upływa 17 listopada 2023 r.

Nie przegap tej szansy! POBIERZ APLIKACJĘ: APPLICATION-SCHOLARSHIP

Aby ubiegać się o stypendium CP-S, kandydaci muszą być członkami CP-S. Stypendia przyznawane są na podstawie wyników w nauce, osiągnięć pozaszkolnych i zaangażowania w działalność organizacji społecznych oraz polonijnych. Uroczyste rozdanie stypendiów odbędzie się podczas zebrania rocznego CP-S.

Wypełnione aplikacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty należy przesłać na adres:

E-mail.: agnieszkag@polishslaviccenter.org

****

CZYTAJ WIĘCEJ:  KLIKNIJ TUTAJ

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO

https://polishslaviccenter.us/jak-ubiegac-sie-o-stypendia/

 


https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

POLONISTA – program stypendialny dla studentów i naukowców

 

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci – stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej oraz z założeniami Programu. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów, a w przypadku kandydatów na pełne studia – przejść pomyślnie procedurę rekrutacyjną na wybranej uczelni. Studia odbywają się w języku polskim.

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą ubiegać się o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Program Polonista NAWA dla naukowców realizowany jest w dwóch ścieżkach: przyjazdowej i — od roku akademickiego 2023/2024 — wyjazdowej.

Oferta przyjazdowa

Oferta przyjazdowa jest skierowana do naukowców z zagranicznych ośrodków naukowych i akademickich; umożliwia realizację projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych trwających od 3 do 12 miesięcy w polskich uczelniach i instytucjach naukowych. W ramach Programu możliwe jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań, przygotowanie publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym, intensywna nauka języka polskiego. Stypendium programu Polonista mogą otrzymać Wnioskodawcy, których projekty badawcze dotyczą tematyki z zakresu języka polskiego, glottodydaktyki polonistycznej, literaturoznawstwa, komparatystyki, polskiej kultury, sztuki lub historii.

Oferta wyjazdowa

Dzięki ofercie wyjazdowej polscy naukowcy i nauczyciele akademiccy mogą realizować projekty badawcze, dydaktyczne lub dotyczące wspólnych prac nad przygotowaniem wniosków grantowych w zagranicznych ośrodkach akademickich, które prowadzą studia polonistyczne, polonoznawcze lub slawistyczne z językiem polskim przynajmniej na poziomie licencjackim. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o stypendium na realizację projektów trwających od 3 do 12 miesięcy.

W ramach programu mogą być realizowane projekty, których celem jest wzmocnienie oraz rozszerzenie działalności zagranicznych ośrodków akademickich oferujących studia polonistyczne, polonoznawcze i slawistyczne z językiem polskim.


Program stypendialny im. Gen. Władysława Andersa – Polska w USA – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Program im. Andersa przewiduje studia na polskich uczelniach pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2023/2024. Termin składania aplikacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – 11 lipca 2023 roku. Termin składania aplikacji na studia II stopnia – 23 maja 2023 roku.

 

O stypendium w ramach Programu mogą ubiegać się osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju. Zgodnie z regulaminem kandydaci powinni również być uczniami ostatniej klasy (ostatniego roku) szkoły średniej poza Polską albo legitymować się świadectwem maturalnym uprawniającym do podjęcia studiów wydanym poza Polską i uzyskanym nie wcześniej niż w 2021 r.

Program stypendialny dla Polonii i Polaków za granicą – Polska na Litwie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Stypendia Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” – Polska na Litwie – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 


Strona główna | Erasmus+ (europa.eu)

 

ErasmusplusProgramme-Guide2023-v3_en.pdf (europa.eu)