VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH 2017

kotek43

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH 2017

Regulamin

1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury, Polska, Pl – 31 – 526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5.

2. VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny PRZYRODA W KOLORACH jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3 -21 lat.

3. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, ceramika, collage, forma przestrzenna, technika własna, fotografia, i in.).

4. Format prac jest dowolny.

5. Temat tegorocznej edycji: Świat wielkich i małych kotów.

6. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Maksymalna ilość nadesłanych prac z placówki – 5.

7. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi literami, zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres (kraj-miasto), telefon kontaktowy, e-mail, nazwę placówki/szkoły (w przypadku szkoły artystycznej informacja o profilu), imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy. Można też zgłaszać prace indywidualnie.

8. Termin nadsyłania prac: 5 maj 2017 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

9. Jury powołane przez Organizatora przyzna: Grand Prix, I, II, III miejsca, wyróżnienia w kategoriach wiekowych i poszczególnych technikach plastycznych oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy. Nagrodami w konkursie są statuetki, nagrody rzeczowe, albumy przyrodnicze oraz okolicznościowe upominki. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast wyróżnieni i zakwalifikowani do wystawy – dyplomy.

10. Lista osób nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych do wystawy opublikowana zostanie w dniu 19 maja 2017 r. na stronie www.mdkgrunwaldzka5.pl. O wynikach konkursu oraz wszystkich terminach z nim związanych informujemy uczestników wyłącznie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

11. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. Prosimy o przemyślany udział w Konkursie, ponieważ nie zwracamy nadesłanych prac.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania nagrodzonych prac bez wypłacania honorariów autorskich.

13. Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) o godz.12.00.

14. Nagrody nie odebrane w dniu finału Konkursu można odbierać do dnia 23. 06. 2017 r. w sekretariacie MDK. Po tym terminie jest możliwa wysyłka wyłącznie dyplomów po uzgodnieniu z Organizatorem (tel. +48 12 411 67 03).

15. Dodatkowe informacje: tel. +48 12 411 67 03 oraz na stronie www.mdkgrunwaldzka5.pl; e-mail:

 

Bardzo prosimy osoby zainteresowane o przyniesienie prac do biblioteki szkolnej do 4/22/17. Z całej szkoły wybranych zostanie 5 prac, które zostaną wysłane na konkurs.

Dziękujemy!

 

_____________________________________________________________________________________________________

Leave a Reply

Name
Email
Website