Konkurs “Łamańce językowe”

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Konkurs “Łamańce językowe” został stworzony w celu promowania języka polskiego wśród dzieci polonijnych.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, zwana dalej Organizatorem.

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ:

Przedmiotem konkursu jest nagranie recytacji wybranego polskiego „łamańca językowego”.

Prace, które będą niezgodne z zasadami konkursu, nie będą podlegać ocenie i zostaną zdyskwalifikowane.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci, a także młodzież w wieku od 5 do 15 lat mieszkające poza granicami Polski. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej zgodnej z wymaganiami (patrz II.) na skrzynkę mailową Fundacji Edukacji Polonijnej – . Prace należy przesłać do 7 marca roku.

Przy wysyłaniu pracy konkursowej trzeba uwzględnić podstawowe dane uczestnika:

  • w tytule wiadomości mailowej należy napisać – “Konkurs – Łamańce językowe”,
  • w treści – imię, nazwisko, wiek, kraj zamieszkania.

Uczestnik przystępuje do Konkursu w momencie opublikowania swojej pracy.

W przypadku, gdy rodzic publikuje pracę swojego dziecka, ważne jest podanie jego danych, takich samych jak w Rozdziale III. Regulaminu (patrz wyżej).

 

IV. WYNIKI KONKURSU:

Prace zostaną ocenione przez jury, którego członkami będzie Zespół Fundacji Edukacji  Polonijnej. W ocenie prac nie przewiduje się ich kategoryzowania (wiek uczestnika nie będzie uwzględniany).

Podczas oceniania pracy pod uwagę zostaną wzięte następujące czynniki:

  • poprawność językowa,
  • kreatywność,
  • oryginalność pracy literackiej.

Data ogłoszenia wyników jest uzależniona od ilości zgłoszonych prac konkursowych. Dokładna data zostanie ogłoszona za pomocą mediów społecznościowych Fundacji Edukacji Polonijnej.

V. NAGRODY:

W konkursie „Zacznij od ojczystego” wyłoniona zostanie jedna zwycięska praca, której autor otrzyma nagrodę rzeczową. Każdy uczeń Polonijki Polonijnej Szkoły Podstawowej oraz Libratusa – Polskich Szkół Internetowych otrzyma nagrodę w postaci diamentu na Internetowej Platformie Edukacyjnej.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Udział w Konkursie jest jednoznaczną zgodą na publikację pracy na stronach społecznościowych Fundacji, czyli na stronie internetowej oraz we wszystkich serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora.

Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wraz ze swoim rodzicem (opiekunem prawnym) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, numer telefoniczny: + 48 12 291 91 45, adres poczty elektronicznej:

 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu „Moje postanowienia noworoczne” (dalej zwanego Konkursem), na podstawie zgody udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

 

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z udziału w konkursie.

 

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość pocztą elektroniczną lub tradycyjną na jeden ze wskazanych wyżej adresów do korespondencji. Cofnięcie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu wyklucza Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

https://polonia.edu.pl/konkurs-lamance-jezykowe/

Międzynarodowy konkurs pt. ” Portret św. Jana Pawla II”

“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” – tymi słowami zwrócił się Jan Pawel II do młodzieży podczas spotkania na Jasnej Górze w 1983 roku.
W listopadzie, uczniowie klasy 4 wzięli udział w międzynarodowym konkursie pt. ” Portret św. Jana Pawla II” , zorganizowanym w 100. rocznicę urodzin Papieża. Konkurs cieszył się dużą popularnością, wpłynęło blisko 500 prac. W styczniu zostali wyłonieni laureaci. Wsród uczniów klasy 4, laureatką pracy wyróżnionej została MICHELLE KORCZ.
Dyrektor Monika Zarzycka życząc dalszych sukcesów wręczyła wszystkim uczniom dyplomy.
Sobota była w naszej szkole bardzo uroczystym dniem.
Za szczególne zaangażowanie w promocję idei Konkursu został nadany tytuł “Przyjaciela Konkursu” Dyrektor Monice Zarzyckiej oraz Dyrektor Oświaty Pani Ewie Błachno-Held. Dyplomy wręczyła zastępca Dyrektora Agnieszka Kwieciński. W podziękowaniu za pomoc uczniowie wręczyli Paniom kwiaty, a sami zostali zaskoczeni słodką niespodzianką, która umiliła chwilę klasowej radości.
Gratulujemy !!!
Gazeta “Tydzień Polski” drukować będzie nagrodzone dyplomami prace konkursowe.
Opr. Barbara Kosecki-Piwowar

Konkurs na Rodzica Roku Polskiej Szkoły “Ogniwo”.

UWAGA, UWAGA
Ogłaszamy konkurs na Rodzica Roku Polskiej Szkoły “Ogniwo”.
Konkurs skierowany jest do wszystkich rodziców naszej szkoły. Pomysłodawcą konkursu i sponsorem nagród
w I edycji jest Pan Ryszard Druch.
Organizatorami są: Dyrektor Monika Zarzycka i nauczycielki – Beata Maciolek, Małgorzata Modzelewska i Barbara Kosecki-Piwowar.
W tym roku główna nagroda to:
–   2 bilety na  “IX Świętojańską Noc Kabaretową z Norwidem”, która odbędzie się w czerwcu br. w Sali „Ambassador” w Trenton
– czek na kwotę 100 $.
Dziękujemy Sponsorowi !!!Wierzymy, że ludzi dobrych serc i woli jest więcej, dlatego też liczymy na wsparcie od innych sponsorów.

STARTUJEMY !!!
Na początek najważniejsze jest powołanie Komisji, która będzie czuwała nad zbieraniem i liczeniem głosów. W związku z tym, prosimy 3 chętnych rodziców o zgłoszenie się do Komisji Konkursu do dnia 26 lutego.
Zgłosić można się:
– telefonicznie : 267-566-6208
lub
– e-mail: 
O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.