Regulamin przyjmowania uczniów

Dzieci, które uczęszczały do szkoły w Polsce, przyjmowane są na podstawie przeprowadzonego egzaminu do odpowiedniej klasy. Egzamin dotyczy również dzieci urodzonych w USA (w wieku powyżej lat 8), które nie kontynuowały nauki od klasy I. Egzamin nie dotyczy uczniów zapisujących się do klasy anglojęzycznej. Dzieci w wieku poniżej 7 lat przypisywane są do odpowiedniej grupy wiekowej.

Wiek 3-7 lat

Nowi studenci przyjmowani są do opowiedniej grupy wiekowej: przedszkole (3-5 lat), zerówka (5-6 lat) oraz klasa I (6-7 lat). W ciągu miesiąca na podstawie zachowania i umiejętności dziecka, wychowawca klasy ma prawo w porozumieniu z rodzicem oraz wychowawcą z innej grupy przesunąć dziecko do innej grupy wiekowej.

Wiek powyżej 8 lat

Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicem oraz nowym uczniem i na podstawie wywiadu dokonuje rekomendacji do której klasy powinno być zapisane dziecko.

Student przebywa lekcje probną w zarekomendowanej przez dyrektora klasie. Na podstawie zachowania, umiejętności oraz wiedzy studenta nauczyciel danej klasy w porozumieniu z dyrektorem podejmują decyzje o poziomie testów.

W następnym tygodniu student otrzymuje test na podstawie którego jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy. Uczeń musi wykonać przynajmniej 80% testu dobrze, aby zostać pozytywnie rozpatrzonym. W innym przypadku, ocena może być pozytywna na podstawie dyskusji komisyjnej (nauczyciel, nauczyciel klasy niższej oraz dyrektor).

Klasa anglojęzyczna

O przyjęciu do klasy anglojęzycznej decyduje dyrektor w porozumieniu z rodzicem. Nie są potrzebne egzaminy kwalifikujące studenta do klasy anglojęzycznej. Przesunięcie z klasy anglojęzycznej do klasy I-VIII następuje na potstawie testów pisemnych w porozumieniu z dyrektorem, rodzicem oraz nauczycielem odpowiedniej klasy (I-VIII) i po przebyciu lekcji próbnej przez ucznia w tejże klasie.

Swiadectwa i promocja do następnej klasy

Uczeń szkoły „Ogniwo” promowany jest do następnej klasy na podstawie swiadectwa i klasyfikacji przez nauczyciela.

Nowy uczeń dochodzący w drugiej połowie roku nie otrzymuje świadectwa. Przesunięcie do klasy wyższej może nastąpić za rekomendacją nauczyciela i zgoda dyrektora.

Testy

Za opracowanie testów odpowiedzialni są nauczyciele. Nauczyciele klasy I-IV powinni opracować przynajmniej jedną wersję testów na podstawie którego nastąpi klasyfikacja nowego ucznia do ich klasy. Nauczyciele klasy V-VIII mogą opracować testy w miarę potrzeby (na zamówienie). Wszystkie kopie testów powinny znajdować się u dyrektora. Wszystkie wyniki przeprowadzonych testów powinny być dostarczone do dyrektora.

Odstępstwa od regulaminu

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest odstępstwo od regulaminu. Wyjątkowe przypadki są dyskutowane i rozpatrywane indywidualnie na wniosek rodzica lub nauczyciela przez Radę Pedagogiczną. Decyzja podejmowana jest większością głosów (głosowanie może odbyć się drogą mailową w przypadku niemożności zwołania zebrania i w celu przyspieszenia procesu).

****

Zgodnie z artykułem IX statutu, Polska Szkoła “Ogniwo” Inc. kieruje się zasadami dopuszczania do uszestnictwa w programach szkoły wszystkim studentom, bez względu na rasę, kolor skóry, narodowość czy pochodzenie i  gwarantuje im równe prawa, obowiązki, przywileje oraz dostęp do wszystkich programów, zajęc  i innych  działan oferowanych przez szkołę. Szkoła prowadzi politykę nie dyskryminacji na bazie rasy, koloru, pochodzenia narodowego i etnicznego w swoich działaniach administracjnych, wychowawczych, programie nauczenia, rekrutacji, nagród finansowych i pożyczek studenckich, programach sportowych i innych programach oferowanych przez szkole.

Leave a Reply

Name
Email
Website