Konkursy 2020

VI Ogólnopolski Konkurs Literacki

V Międzynarodowy Konkurs Literacko – Plastyczny

 „Lubelszczyzna w legendach”

Cele konkursu:

 • Promocja Lubelszczyzny wśród uczniów mieszkających w kraju i poza granicami Polski.
 • Poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury Lublina i Lubelszczyzny.
 • Pielęgnowanie tradycji regionalnych.
 • Upamiętnienie 50. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie.
 • Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 • Pobudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego, literatury i kultury polskiej.
 • Kształtowanie systemu wartości młodego człowieka.
 • Rozwijanie uzdolnień literackich.
 • Odkrywanie i inspirowanie młodych talentów.

Warunki uczestnictwa:

 KONKURS OGÓLNOPOLSKI (przeznaczony dla uczniów mieszkających na terenie Polski)

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.

Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie legendy związanej  z historią dzielnicy LSM lub z powstaniem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie (informacje na temat szkoły znajdują się m.in. na stronie www.sp3.lublin.pl, o Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej https://spoldzielnialsm.pl).

 1. Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami – 1,5, margines dolny, górny oraz boczny – 2,5 cm, objętość pracy powinna mieścić się w granicach 300 – 500 słów.
 2. Każda nadesłana na konkurs praca (2 egzemplarze) powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny). Na pracy nie wpisujemy danych osobowych ucznia.
 3. Do pracy należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić informację o autorze, która musi zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres szkoły (telefon, e-mail) oraz imię i nazwisko opiekuna. W kopercie należy umieścić także podpisane oświadczenie* oraz podpisaną klauzulę RODO**.
 4. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 5. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane.
 6. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.
 7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

KONKURS MIĘDZYNARODOWY (przeznaczony dla uczniów mieszkających poza granicami Polski)

 1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 2. plastycznej – dzieci w wieku 7 – 9 lat

Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie pracy plastycznej związanej  z historią dzielnicy LSM, lub z powstaniem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie (informacje na temat szkoły znajdują się m.in. na stronie www.sp3.lublin.pl, o Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej https://spoldzielnialsm.pl/).

Prace powinny być wykonane w formacie A3 – technika dowolna (bez użycia plasteliny i materiałów sypkich).

 1. literackiej – dzieci w wieku 10 – 15 lat

Tematem konkursu jest samodzielne stworzenie legendy związanej  z historią dzielnicy LSM lub z powstaniem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie (informacje na temat szkoły znajdują się m.in. na stronie www.sp3.lublin.pl, o Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej https://spoldzielnialsm.pl/).

 1. Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami –

1,5, margines dolny, górny oraz boczny – 2,5 cm

 1. Każda nadesłana na konkurs praca (2 egzemplarze) powinna być opisana: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres szkoły (telefon, e-mail) oraz imię i nazwisko opiekuna. W kopercie należy umieścić także podpisane oświadczenie* oraz podpisaną klauzulę RODO**.
 2. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 3. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucane.
 4. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.
 5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 

Terminy:

 1. Prace należy przesłać do 8 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3

 1. Balladyny 22

20-601 Lublin  – z dopiskiem: Konkurs Literacki „Lubelszczyzna w legendach”.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 maja 2020 roku. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły w dniu 11 maja 2020 roku (www.sp3.lublin.pl)
 2. Nagrody, dyplomy i podziękowania laureatom konkursu i ich opiekunom zostaną wręczone 26 maja 2020 roku w dniu Święta Szkoły.

Nagrody:

 1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zdecyduje o podziale nagród.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Podziękowania dla nauczycieli przygotowujących laureatów.
 4. Decyzja jury jest ostateczna.

Kryteria oceny prac:

 1. prace literackie:
 • zgodność z tematem konkursu,
 • elementy wiedzy o historii, tradycji i kulturze Lubelszczyzny,
 • cechy gatunkowe legendy,
 • oryginalność kompozycji i narracji,
 • bogactwo języka,
 • poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
 • estetyka pracy.

Prace niespełniające limitu objętości nie będą oceniane.

 1. prace plastyczne:
 • zgodność z tematem konkursu,
 • elementy wiedzy o tradycji i kulturze Lubelszczyzny,
 • kompozycja,
 • oryginalność,
 • estetyka pracy.

Ustalenia końcowe: 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac.
 2. W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z sekretariatem Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie, tel. 81 525 25 26.


Festiwal Szkół PolonijnychKapelusz pełen bajek, baśni i legendSzósta edycja „Festiwalu Szkół Polonijnych” jest zaproszeniem do prezentacji najpiękniejszych – lubianych i cenionych bajek, baśni i legend, będących integralną przynależnością do kultury i folkloru Polski.

W myśl słów J. Korczaka „Niech się dzieci śmieją, Niech będą szczęśliwe” pragniemy, aby tegoroczny Festiwal wypełniony był magicznym światem bohaterów, legend, z których płynąć będą uniwersalne wartości życia.

Szósta, bajkowa edycja Festiwalu ma na celu prezentację niezwykłych opowieści z różnych zakątków Polski poprzez muzykę, śpiew, rysunek – a tym samym  rozwijanie umiejętności poznawczych i  językowych dzieci i młodzieży. Ma być również formą promowania szkół i talentów uczniów poprzez prezentacje artystyczne.

Festiwal ma za zadanie przybliżenie dzieciom i młodzieży dorobku literackiego polskich baśni, bajek i legend. Odnalezienia w pięknych i fascynujących opowieściach uniwersalnych prawd, wzorców i  aforyzmów. Legendy zaś, jako doskonałe źródło wiedzy przybliżyć mają postacie i wydarzenia historyczne.

Festiwal obejmować będzie następujące kategorie:

 1. plastyczną
 2. muzyczną
 3. literacką
 4. teatralną
 5. stoisko

Festiwal odbędzie się 19 kwietnia 2020 r. w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza – Brooklyn, NY

Dyrektorem szkoły jest pani Anna Kubicka

Adres Szkoły:

1514 72rd Street
Brooklyn, NY 11228

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZGLASZENIE SIE DO NAUCZYCIELI W KLASACH

Tegoroczna edycja Festiwalu obejmować będzie następujące kategorie:

Kategoria plastyczna:

Plakat przedstawiający wybranego, ulubionego bohatera z polskiej bajki lub baśni

(klasy 0-3; klasy 4-6)

Plakat przedstawiający wybranego, ulubionego legendarnego bohatera

klasy 7-8 oraz klasy licealne

Kategoria muzyczna:

„Rozśpiewane bajki, baśnie i legendy ” (występ – maks. 2 osoby)

(klasy 1- klasy liceum)

Kategoria literacka:

„Literacka podróż w krainę bajek, baśni i legend”

(7-8 oraz klasy licealne)

Kategoria teatralna:

„Bajeczny świat oczami małego aktora”   (występ – maks. 4 osoby)

(klasy 1- klasy liceum)

Stoisko:

„Baśniowa Mapa Polski”

(klasy 1- klasy liceum)

 

Zasady VI

Festiwalu Szkół Polonijnych

 1. Udział szkół w Festiwalu jest dobrowolny.
 2. Szkoła nie ma obowiązku uczestniczyć w każdej kategorii.
 3. W kategorii plastycznej dopuszcza się do udziału po jednym przedstawicielu z poszczególnej grupy wiekowej z danej szkoły, tj. (klasy 0-3; klasy 4-6; klasy 7-8 i klasy licealne
 4. Z uwagi na duże zainteresowanie, szkoły muszą dokonać wyboru uczestnictwa pomiędzy kategorią: prezentacja muzyczna a prezentacja teatralna.
 5. W kategorii muzycznej – dopuszcza się do udziału max. dwie osoby z danej szkoły.
 6. W kategorii teatralnej – dopuszcza się udziału cztery osoby z danej szkoły.
 7. W kategorii stoiskodopuszcza się udziału max. trzy osoby oraz opiekuna z danej szkoły.
 8. Podczas Festiwalu prace plastyczne uczniów prezentowane będą w sali wystawowej.
 9. Prezentacje w kategoriach: piosenka i teatr odbywać się będą na scenie wg ustalonego programu.
 10. Szkoły, które przygotują stoisko otrzymają do swojej dyspozycji miejsce do prezentacji (stolik i krzesła). Z uwagi na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa prosimy nie prezentować na stoiskach posiłków.
 11. Podczas Festiwalu będzie okazja do spotkania z zaproszonymi gośćmi z Polski, przedstawicielami świata kultury i sztuki.
 12. Organizatorzy nie określają regulaminów dla poszczególnych kategorii na poziomie eliminacji szkolnych.

BYĆ POLAKIEM 2020 – ZAPROSZENIE DO KONKURSU – MODUŁ A

 Zaproszenie

 Kochani Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,

po raz jedenasty zapraszamy dzieci i młodzież pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami Polski, do udziału w konkursie „Być Polakiem”.
W roku jubileuszu 40-lecia rejestracji NSZZ Solidarność chcemy skierować Waszą uwagę na słowo solidarność, które dla Polaków znaczyło tak wiele, bo było symbolem odpowiedzialności, jedności
i współpracy. Od tamtych wydarzeń minęło wiele lat, zmieniła się Polska. Czy warto więc mówić o solidarności między Polakami?

Jak myślicie? Napiszcie.

Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami?
Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego? Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami.
Proponujemy jeden temat dla wszystkich grup wiekowych. Chcemy byście przez Wasze polskie „okulary” spojrzeli na różnie rozumiane
i odczuwane relacje solidarności między Polakami.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2020 roku na adres:

Szczegółowe informacje dotyczące tej edycji Konkursu znajdują się
w Regulaminie na stronie http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-xi-2020/. Na autorów wyróżnionych prac czekają wspaniałe nagrody:
przyjazd do Polski, udział w Gali w Zamku Królewskim, wycieczka „Śladami polskości”

Proszę wysłać za pomocą serwisu: wetransfer.com ( )

http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-xi-2020/


http://www.todaywehave.com/KONKURS.html

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNO-FILMOWY
I LIVE BY THE SEA 2020
(pol. Mieszkam nad Morzem)
Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, naszym celem jest rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą na temat środowiska morskiego i kwestii jego ochrony, poczynając od naszego rodzimego Bałtyku po wszystkie morza i oceany. Niezależnie od tego, jak daleko od morza żyjemy, obok plaży czy daleko w górach,
wywieramy na nie wielki wpływ. I to od nas zależy, czy stworzymy pozytywny związek z morzem, czy mamy na nie wpływ negatywny.
Podstawowym celem międzynarodowego, dorocznego konkursu I Live by the Sea jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży z całego świata, dotyczącej spraw morza, problemów związanych ze
zmianami klimatu oraz nadmierną eksploatacją akwenów morskich przez człowieka.
Uczestnicy rywalizują w czterech kategoriach wiekowych:
 5 – 12 lat
 13 – 15 lat
 16 – 18 lat
 19 – 21 lat
W tym roku, spodziewamy się od uczestników wykorzystania sztuk wizualnych do przedstawienia historii
“swojego morza”. Oczekujemy prac w kategoriach:
 Fotografia
 Film
W filmach przyjmujemy każdą formę wypowiedzi artystycznej, od dokumentu, poprzez fabułę lub sztukę teatralną, po pantomimę, taniec lub piosenkę. Do oceny zgłoszonych prac pod uwagę bierzemy nie tylko zdjęcie lub film, ale także odpowiedni opis regionu, wyjaśnienie przedstawionego problemu itp.
Wszystkie prace zostaną zweryfikowane przez Międzynarodowe Jury Konkursu, składające się ekspertów reprezentujących różne dziedziny sztuki i nauki.
W tej edycji zostanie wybranych maksymalnie 30 zdjęć, filmów i tekstów. Nasz konkurs został partnerem Organizacji Narodów Zjednoczonych w projekcie United Nations Ocean Decade of
Science for Sustainable Development. Dlatego zwycięskie prace zostaną zaprezentowane w ramach obchodów Światowych Dni Oceanów podczas Konferencji ONZ w czerwcu 2020 r. w
Lizbonie.
Ważne daty dotyczące Konkursu:
 Przesyłanie prac (1 zdjęcie lub film plus tekst): 13 marca 2020 r.
 Ogłoszenie wyników konkursu i wystawa w Lizbonie: 15 maja 2020 r.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie:
http://www.todaywehave.com/KONKURS.html
Wydarzenie jest także na FB:
https://www.facebook.com/todaywehav


Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych a także osadzonych w Aresztach Śledczych, do wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych.
Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
Skład Komitetu Honorowego:
– Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej – przewodniczący;
– Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej;
– Jarosław Szarek – Prezes IPN;
– Jacek Pawłowicz – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
                                                                                    
Konkursy organizowane przez Komitet cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów szkół w Polsce jak i poza granicami naszego kraju m.in. z Litwy, Białorusi, Belgii, Łotwy, Ukrainy, Holandii, Węgier, Szwecji, Danii, Norwegii, Grecji, Irlandii, Słowacji, Niemiec, Hiszpanii, Szkocji, Anglii, Francji, Austrii, Malty, Kataru, Kuwejtu, Meksyku, Włoch, Czech, Egiptu, Kazachstanu, Kanady czy Stanów Zjednoczonych. 
Rozpoczęcie konkursu  15 stycznia  2020 r., zakończenie 03 kwietnia 2020 roku. Uroczysta Gala rozstrzygnięcia konkursu 25 maja 2020 roku. 
Termin nadsyłania prac:
Rozpoczęcie Konkursu: 15 stycznia 2020 roku
Zakończenie Konkursu: 03 kwietnia 2020 roku
Uczestnicy i kategorie:
Uczniowie szkół podstawowych kl. 0 – III
Uczniowie szkół podstawowych kl. IV -VIII
Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Osadzeni w Aresztach Śledczych
5.1 Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 – III (wiek 6-9 lat):
 praca plastyczna: „Żołnierze Wyklęci”
 laurka: „Żołnierze Wyklęci”
5.2 Kategoria szkoły podstawowe kl. IV – VIII (wiek 10-15 lat):
 praca plastyczna: „Żołnierze Wyklęci”
 projekt serii znaczków pocztowych: „Żołnierze Wyklęci”
 projekt serii banknotów: „Żołnierze Wyklęci”
 komiks: „Żołnierze Wyklęci”
 poezja: „Żołnierze Wyklęci”
 film: „Żołnierze Wyklęci”.
5.3 Kategoria szkoły ponadpodstawowe (15 lat i więcej):
● plakat: „Żołnierze Wyklęci”
● projekt serii znaczków pocztowych: „Żołnierze Wyklęci”
● film: „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia
w niemieckim obozie KL Auschwitz”
5.4 Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych
● praca plastyczna: „Żołnierze Wyklęci”
 projekt serii znaczków pocztowych: „Żołnierze Wyklęci”
 poezja: „Żołnierze Wyklęci”
6. Parametry prac konkursowych:
6.1 Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca była samodzielna, czy przygotowana
pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna.
6.2 Prace plastyczne, laurka w kategorii szkół podstawowych kl. 0 – III powinny
być wykonane w formacie A4, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie
prac przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
„VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
6.3 Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VIII oraz osadzeni w Aresztach Śledczych, powinny być wykonane w formacie od A4 do A2 techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową.
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
„VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
6.4 Prace pisemne – poezja w dowolnej wielkości z zachowaniem tematyki Konkursu. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem: „VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
6.5 Komiks – przedmiotem Konkursu jest przedstawienie epizodu rozgrywającego się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych. Praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 4, maksymalnie 10 plansz formatu od A4
do A3. Plansze mogą być podzielone w dowolny sposób na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony powinny być ponumerowane. Na odwrocie każdej karty powinny znaleźć się tytuł pracy, informacje o autorze (imię; nazwisko; adres mailowy; adres szkoły; imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna).
Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
„VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
6.6. Projekt serii banknotów – zaprojektuj serię banknotów (3 do 6)
upamiętniających Żołnierzy Wyklętych, zarówno awers, rewers.
Format od A4 do A3. Technika dowolna. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:„VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
6.7. Projekt serii znaczków pocztowych – zaprojektuj serię znaczków pocztowych (od 3 do 6) upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Format od A4 do A3.
Technika dowolna. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
„VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
6.8 Projekt graficzny plakatu, w kategorii szkół ponadpodstawowych, powinien być wykonany w formacie od A3 do A2, techniką dowolną pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie
dopiskiem:
„VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
6.9 W kategorii film „Żołnierze Wyklęci” (szkoły podstawowe i
ponadpodstawowe)
 Zaprezentowanie postaci dowolnie wybranego bohatera w formie filmiku –do 3 minut. Może być to również wywiad z inną osobą w tematyce Żołnierzy Wyklętych.
 Film może być kostiumowy, bohater występuje w stroju z okresu II wojny światowej.
 Autorem filmu jest jeden uczeń, którego dane wpisujemy na karcie zgłoszeniowej (oraz w elektronicznej bazie rejestracyjnej), mogą mu towarzyszyć inni uczniowie (statyści), jednak nagrodzonym może być tylko i wyłącznie autor filmu.
6.10 W kategorii film „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz” (szkoły ponadpodstawowe)
 Zaprezentowanie dowolnej sceny z Raportu Witolda w formie filmiku –do 3 minut.
 Może być to wcielenie się w postać Rotmistrza, jak i również opowieść o Raporcie Witolda Pileckiego. Dowolna forma, scenografia, wybranie najciekawszego wątku.
 Film może być kostiumowy, bohater występuje w stroju więźnia
niemieckiego obozu KL Auschwitz.
 Autorem filmu jest jeden uczeń, którego dane wpisujemy na karcie zgłoszeniowej (oraz w elektronicznej bazie rejestracyjnej), mogą mu towarzyszyć inni uczniowie (statyści), jednak nagrodzonym może być tylko i wyłącznie autor filmu.
 Informacje dotyczące „Raportu Witolda” znajdują się na stronach:

Click to access RaportWitolda.pdf

https://www.youtube.com/results?search_query=raport+witolda

6.11 Warunki techniczne i formalne filmu „Żołnierze Wyklęci” oraz filmu „Raport Witolda”:
 Czas projekcji filmu do 3 minut.
 Przygotowany film należy umieścić na swoim kanale w serwisie Youtube i udostępnić go Komisji Konkursowej do oceny, przesyłając mail z linkiem do filmu na adres
 Film należy wgrać w jednym z popularnych formatów, np. MPEG, MOV, AVI itp., umożliwiającym poprawny odbiór techniczny przez Komisję Konkursową.
 Warunkiem koniecznym oceny filmu jest jego dostępność dla Komisji Konkursowej na kanale Youtube, co najmniej do terminu podsumowania Konkursu.
 W tytule maila prosimy wpisać: „VII Międzynarodowy Konkurs
Historyczny o Żołnierzach Wyklętych – praca w kategorii Film” .
 W mailu należy również zawrzeć opis filmu i dane identyfikacyjne autorów filmu oraz wypełnione załączniki nr 1 i nr 2, stanowiące część niniejszego regulaminu.
 Dodatkowo należy pamiętać o ogólnej rejestracji Uczestnika Konkursu, podobnie jak w przypadku pozostałych kategorii, w bazie elektronicznej (jak w pkt 7.1) http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html
 Rejestracji w bazie http://komitet-pamieci
pileckiego.com/konkurs.html nie dokonują wszyscy aktorzy (statyści) biorący udział w filmie, wymogiem jest tu identyfikacja osoby rejestrującej z danymi w mailu z linkiem i załącznikiem nr 1 i nr 2.
7. Zgłaszanie i dostarczanie prac oraz rejestracja w Konkursie:
7.1 Rejestracja elektroniczna:
Każdy Uczestnik obowiązkowo rejestruje się w elektronicznej bazie danych Konkursu, poprzez wypełnienie kolejnych sekcji po kliknięciu w poniższy link zgłoszeniowy, aktywny w okresie nadsyłania prac (pomiędzy datami rozpoczęcia i zakończenia Konkursu:
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html
Po wypełnieniu powyższego formularza zgłoszeniowego, na podany
w pierwszej opcji wyboru adres e’mail Uczestnika, przesłane zostanie potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej rejestracji.
W przypadku pytań w kwestiach rejestracji prosimy o kontakt:

7
7.2 Miejsce dostarczania prac: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka
05-250 Radzymin ul. 11 Listopada 2
7.3 Każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym oraz na odwrocie pracy plastycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierającym następujące informacje: Autor pracy, tytuł, klasa (kategoria), nazwa szkoły, adres szkoły, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.
7.4 Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka – Załącznik nr 2.
W przypadku pełnoletniego Uczestnika konieczna jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2.
7.5 Ze względu na możliwe uszkodzenia oraz problem z późniejszą ekspozycją, prace nie mogą być przesyłane w rulonie.
7.6 Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne, przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane.
8. Jury
W skład Jury wchodzą przedstawiciele ASP, PAN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich i organizatorzy.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
Nie przysługuje od nich odwołanie. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.
9. Nagrody:
W każdej z kategorii przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III.
Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.
10. Harmonogram Konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego.
I etap (szkolny) – zakończenie I Etapu do 3 kwietnia 2020 r.
Prace należy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka 05-250 Radzymin
ul. 11 Listopada 2
8
II etap (finałowy) – do 8 maja 2020 r.
Rozpoczęcie Konkursu od: 15 stycznia 2020 roku.
Termin nadsyłania prac do : 03 kwietnia 2020 roku.
Rozstrzygnięcie Konkursu – Uroczysta Gala – 25 maja 2020 roku,
o godz. 11:00 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37
Wyniki Konkursu będą ogłoszone oficjalnie do 08 maja 2020 roku na stronie
internetowej organizatora: http://komitet-pamieci-pileckiego.com/
Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
oraz współorganizatora: www.s1p.edu.pl
11. Podsumowanie Konkursu:
Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja 2020 roku,
o godz. 11:00 w Warszawie ul. Rakowieckiej 37
12. Zasady uczestnictwa:
Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z Autorów na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Konkurs ma charakter jawny.
Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji (Załącznik nr 2). Opiekunowie prawni dzieci
biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz
zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.
Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu.
Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.
9
13. Komunikacja i promocja konkursu
Telefonem kontaktowym organizatorów jest numer Przewodniczącego Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego – p. Bogdana Grzenkowicza:
+48 506 036 316.
Kontaktowy adres poczty elektronicznej to:

Lub w kwestiach technicznych:
Organizatorzy przewidują możliwość komunikacji z Uczestnikami i sympatykami
konkursu poprzez stronę internetową lub profile na portalach społecznościowych.
Oficjalna strona internetowa Konkursu: www.komitet-pamieci-pilecki

http://komitet-pamieci-pileckiego.com/

 

 

 

Leave a Reply

Name
Email
Website